Son Yazılar

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, müracaat kuralları neler?

Aile Bakanlığı işçi alımı ile haklarında korunma yahut bakım önlem kararı alınmış, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının toplumsal hizmet modellerinden en az iki yıl müddet ile yararlanmış 1731 kişi istihdam edilecek. Müracaatlar 12 Nisan 2022-27 Nisan 2022 tarihleri ortasında e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Hususu kapsamında tanınan istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2022 Yılı I. Devir tercih süreçleri başladı. Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans seviyesi dahil) yerleştirme süreçleri kura sistemi ile gerçekleştirilecek.

AİLE VE TOPLUMSAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT, NASIL YAPILACAK?

Aile Bakanlığı işçi alımı tercihleri www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 12 Nisan 2022 – 27 Nisan 2022 tarihleri ortasında yapabileceklerdir. Tercih süreçleri 27 Nisan 2022 gecesi, saat 23:59’da sona erecek.

AİLE VE TOPLUMSAL HİZMETLER İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KILAVUZU

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI NELER?

İlan edilen takımlara yahut durumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli hatalar hariç olmak üzere, ağır mahpus yahut 6 aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden ötürü hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” takımları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik kuralını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi vazifenin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının pürüz olacağına resmi sıhhat heyetlerinden alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Vazifelerini yapmalarına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mani ile engelli olmamaları. (Hangi misyonun yapılmasına, hangi bedensel pürüz yahut akıl hastalığının pürüz olacağına resmi sıhhat heyetlerinden alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek takım yahut konumlar için aranan öteki müracaat kurallarını taşımak.

BAŞVURMA ÖZEL KURALLARI

AVUKAT

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu hususuna nazaran Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren karar söz etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat takım yahut durumlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine yerleştirme süreçlerinin son günü (27 Nisan 2022) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için müracaatta bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” şartının arandığı takım yahut durumlara müracaat hakkı vermez.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Genel Müdürlüğüne yerleşen adayların Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde yazılı koşulları taşımaları gerekmektedir. Bu kuralları taşımayan adayların atama süreçleri yapılmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin takımları tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin “Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu unsurunda; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan imtihanlar yahut gibisi imtihanlar sonucunda kelam konusu Yönetmeliğin 2 nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan (B) kümesi takımlara atananlar ile başka kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, vazifeden çekilen işçiden tekrar vazifeye atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları ünitenin bulunduğu vilayet sonları içerisinde fiilen iki yıl misyon yapmak zorundadırlar. Bu müddetin hesabında müsaadeli müddetlerden sırf yıllık izinde geçirilen müddetler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” kararı yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı takımlarını tercih edecek adayların, atandıkları ünitenin bulunduğu vilayet hudutları içerisinde fiilen 2 yıl misyon yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ULUSAL SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA KUVVETLERI KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı takımlarına atanacakların ilgili mevzuat gereği sağlam olmaları, sevk edilecekleri hastaneden TSK Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği asıllarına nazaran “Devlet Memur Adayı Olur” kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve misyona başlamalarında bir sakınca bulunmaması gerekmektedir. Bu kaideleri sağlayamayan adayların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu nedenle Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı takımlarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMEN)

Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik takımlarını tercih edecek adayların öğretmen yetiştiren Fakültelerden mezun olmaları yahut Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini muvaffakiyetle tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu kuralları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmen takımlarını tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD Genel Müdürlüğü durumlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sıhhat ve Psikoteknik Yönergesinde yer alan unvanlar için bu Yönergede belirtilen sıhhat şartlarını taşımak zorundadır. Ayrıyeten Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 5 yıl müddet ile vazife yapmadan vazife yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM İŞTİRAKİ

TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sıhhat heyeti raporu almaları mecburidir. Bu nedenle TPAO’yu tercih edecek adaylardan atanmadan evvel ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sıhhat konseyi raporu istenecektir. TPAO’yu tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

Türk Standartlari Enstitüsü konumlarına yerleştirlecek adaylar 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci unsuruna nazaran kontratlı statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

TÜRKİYE GÜÇ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu konumlarına yerleştirlecek adaylar 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci unsuruna nazaran kontratlı statüde istihdam edileceklerdir. Bu nedenle tercihte bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Yazar : admin

Check Also

Toplu taşımada maske mecburiliği kalktı mı? Maske zaruriliği ne vakit kalkacak?

Maske zaruriliği geçtiğimiz haftalarda gevşetilmiş, yalnızca toplu taşıma araçlarında ve sıhhat kuruluşlarında devam edeceği duyurulmuştu ...

Van escort Diyarbakır escort İskenderun escort Escort Sitesi Bostancı escort Bostancı escort bayan Dudullu escort Bayan Dudullu escort Göztepe escort bayan Ataşehir escort Maltepe escort Göztepe escort Lezbiyen escort